Biografia Usługi Prawnicy Doswiadczenie Kontakt Linki English French
 


   Kancelaria, działając na rynku od 1991 roku, a zatem od samego początku przemian gospodarczych w naszym kraju, zdobyła doświadczenie w wielu sferach aktywności gospodarczej. Naszymi Klientami są bowiem przedsiębiorcy prowadzący różnorodną działalność gospodarczą. W szczególności wymienić tu należy: branżę piwowarską, obrót hurtowy paliwami płynnymi i gazem, handel hurtowy oraz wprowadzanie do obrotu detalicznego importowanych artykułów konsumpcyjnych, przetwórstwo hutnicze, usługi turystyczne i hotelarstwo, gastronomia, usługi agencyjne i przedstawicielskie.

   Branżę piwowarską poznaliśmy w związku z prowadzoną od szeregu lat obsługą prawną jednego z największych dystrybutorów znanych marek piwa, spółki należącej do Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.

   Doświadczenie w zakresie hurtowego obrotu paliwami uzyskaliśmy współpracując z największą spółką paliwową z udziałem PKN Orlen S.A. , znajdującą się w pierwszej setce największych polskich przedsiębiorstw.

   Wszystkiego, co wiąże się z handlem hurtowym i wprowadzaniem do obrotu detalicznego importowanych towarów, doświadczamy na co dzień, dzięki stałej obsłudze prawnej polskiej spółki światowego lidera w technologiach czyszczenia i utrzymania wartości – Firmy Alfred Karcher GmbH.

   Współpracujemy z Firmami prowadzącymi działalność polegającą na przetwórstwie hutniczym, w tym także z mającymi siedziby za granicą.

   Z współdziałania ze znaną firmą hotelarsko-turystyczną wynieśliśmy szereg doświadczeń w zakresie współpracy touroperatorów z hotelami. Dzięki skutecznie przeprowadzonemu postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym uzyskaliśmy dla tego Klienta zmianę stawki procentowej opłaty rocznej za grunty oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane hotelami z 3% do 1%.
Gastronomię „od kuchni” poznaliśmy prowadząc sprawy prawne restauracji należących do Grupy „Hawełka”.

   Łącząc doświadczenia uzyskiwane dzięki świadczeniu pomocy prawnej dużej i zróżnicowanej grupie przedsiębiorców, oferujemy naszym Klientom rozwiązania prawne wolne od błędów, które dostrzegliśmy u innych. W szczególności znajduje to swój wyraz w przygotowywanych wzorach umów, regulaminach i ogólnych warunkach umów. Chroniąc interesy gospodarcze naszych Klientów, szczególnie podchodzimy do problemów związanych z zapobieganiem czynom nieuczciwej konkurencji oraz zabezpieczaniem należności pieniężnych.
   W tym zakresie mamy z sukcesem zakończone sprawy dochodzenia długów zlikwidowanych podmiotów gospodarczych, w tym także od członków zarządów spółek z o.o. a także skutecznie przeprowadzone postępowania o uznanie umowy sprzedaży nieruchomości za bezskuteczną. W konsekwencji nasi Klienci odzyskali należności uznane już za nieściągalne.

   Prowadzimy w imieniu naszego Klienta precedensową sprawę o odszkodowanie za niezgodne z prawem zaniechanie czynności przez funkcjonariusza państwowego. Drogę, do tego i dalszych takich postępowań, otwarł Trybunał Konstytucyjny, uznając wyrokiem z dnia 4.12.2001 r. art. 418 Kodeksu Cywilnego za niezgodny z konstytucją.

   Łącząc usługi prawne z doradztwem podatkowym oferujemy naszym Klientom pomoc w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi, a także przed Sądami Administracyjnymi. Klienci, którzy proszą nas o pomoc już przy pierwszych czynnościach postępowania podatkowego lub kontroli skarbowej mają zapewnione, że ich prawa nie zostaną naruszone, a wszystkie istotne dowody i twierdzenia będą przedstawione we właściwej chwili.

   Większość naszych Klientów prowadzi działalność w formie spółek prawa handlowego, stąd też oferujemy im pełną obsługę w zakresie prawa handlowego i prawa spółek. W związku ze zmianami przepisów, a także rozwojem przedsiębiorstw naszych Klientów dokonujemy wszelkich, przewidzianych prawem handlowym, przekształceń spółek.

   Mając na względzie przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przygotowujemy w imieniu Klientów zawiadomienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o projektowanych transakcjach, np. mających za przedmiot nabycie przedsiębiorstwa. Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Urzędem, a w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia także przed Sądem Antymonopolowym.

   Klientów, będących uczestnikami postępowań o udzielenie zamówień publicznych reprezentujemy wobec Zamawiających, a także w postępowaniu odwoławczym, w tym również wywołanym skargą na rozstrzygnięcie Zespołu Arbitrów.

   W prowadzenie działalności gospodarczej wpisane jest także ryzyko jej niepowodzenia lub gwałtownego załamania. Stąd też nieobce są nam procedury naprawcze i upadłościowe. Poznaliśmy je zarówno od strony wierzycieli, dłużników, jak i syndyków upadłości, dla których prowadziliśmy postępowania prawne w trakcie upadłości.

   Dynamiczny i młody zespół prawników i doradców podatkowych naszej Kancelarii ciągle się rozwija. Dlatego też podejmujemy wciąż nowe sfery działania, w szczególności wynikające ze zmian w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, a także z nowych regulacji prawnych.