Biografia Usługi Prawnicy Doswiadczenie Kontakt Linki English French
 


   Świadczymy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców we wszystkich dziedzinach prawa istotnych w działalności gospodarczej. Często pracujemy z naszymi Klientami od momentu wyboru formy prawnej prowadzenia działalności, rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i dalej - w działającym już przedsiębiorstwie pomagamy w tworzeniu i negocjowaniu umów, regulaminów i innych aktów stanowiących prawną podstawę prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, korzystający ze stałej pomocy prawnej, otrzymują informacje o zmianach - w dotyczących ich - przepisach prawa.
   Powszechnym problemem w gospodarce są zaległości płatnicze. Stąd też ważną sferą działalności Kancelarii jest sądowe dochodzenie należności i ich windykacja. Dwanaście lat doświadczeń w tym zakresie pozwoliło nam na stworzenie własnych procedur, wśród których naczelne miejsce zajmuje dążenie do ustalenia wszystkich składników majątku dłużnika jeszcze przed wszczęciem windykacji i ewentualne ich zabezpieczenie. Reprezentujemy Klientów także we wszystkich innych sprawach wymagających rozstrzygnięcia na drodze sądowej lub administracyjnej.
   Przede wszystkim jednak, staramy się tak świadczyć pomoc prawną, aby dochodzenie swoich racji w postępowaniu sądowym było ostatecznym rozwiązaniem. Dlatego też szczególną uwagę przywiązujemy do skutecznego i realnego zabezpieczania wykonania zobowiązań umownych. W tym zakresie oferujemy naszym Klientom rozpoznanie sytuacji prawnej i finansowej kontrahenta, a następnie przygotowanie skutecznego zabezpieczenia wykonania umowy, w szczególności zapłaty należności.

   Kancelaria Prawna Jerzy Setkowicz świadcząc pomoc prawną, praktykuje przede wszystkim , acz nie wyłącznie, w następujących działach prawa:

1. prawa handlowego i gospodarczego, a w szczególności:

 • opracowuje projekty aktów założycielskich (umów, statutów) przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń jak również projekty innych aktów wewnętrznych (regulaminów, uchwał, zarządzeń),
 • przygotowuje wnioski i reprezentuje Klientów w postępowaniu rejestracyjnym, upadłościowym i naprawczym (Krajowy Rejestr Sądowy, Ewidencja Działalności Gospodarczej, inne), 
 • świadczy pomoc w zakresie prawnej obsługi zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, członków spółdzielni oraz rad nadzorczych i komisji rewizyjnych,
 • prowadzi kompleksową obsługę prawną w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorców (przekształcenia, podział, połączenia), ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji spółek prawa handlowego,
 • opracowuje projekty umów z zakresu obrotu gospodarczego,
 • świadczy usługi zastępstwa procesowego w postępowaniach przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi,
 • prowadzi doradztwo w zakresie własności przemysłowej,
2. prawa cywilnego, a w szczególności świadczy usługi w zakresie:
 • sporządzania i opiniowania umów, ogólnych warunków umów i innych
 • wzorców umów
 • prawa wekslowego i czekowego,
 • prawa autorskiego,
 • prawa prasowego,
 • prawa pracy,
 • obrotu nieruchomościami ,
3. prawa podatkowego, finansowego, celnego i dewizowego, a w szczególności:
 • opracowuje opinie prawne w zakresie optymalizacji podatkowej, celnej i dewizowej przedsięwzięć gospodarczych,
 • świadczy usługi zastępstwa procesowego w postępowaniach przed organami skarbowymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.